Historik

Länna Drevvikens vattenförening

 

Information om Vattenföreningen i Länna-Drevvikens Fastighetsägareförenings jubileumsskrift 1999:

 

LÄNNA-DREVVIKENS VATTENFÖRENING

 

På ett föreningsmöte i Fastighetsägareföreningen den 14 aug 1955 behandlades en motion om en sommarvattenledning från Drevviken till Länna-Drevvikens tomtområde. Det konstaterades att behovet av detta var mycket stort i Länna eftersom det ju inte fanns kommunalt vatten- och avlopp då, och sjövatten var att föredraga framför brunns- och källvatten för trädgårdsbevattning m.m. Säkert bidrog den ovanligt varma och torra sommaren 1955 till att man nu satte fart på iden om att bygga ett bevattningssystem, men man hade också konstaterat att Länna tycks vara ovanligt regnfattigt även under normala somrar. Deltagarna beslöt då att bilda en förening, som hade sitt första konstituerande möte den 16 oktober 1955 i Beatebergs skola, besökt av 92 blivande medlemmar. Föreningen fick namnet Länna-Drevvikens Vattenförening och dess första ordförande var Hans Polak.

 

Mycket snart efter föreningens bildande drog man igången mängd aktiviteter, till att börja med startade man förhandlingar med Länsstyrelsen, Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, Stockholm-Nynäs Järnvägs AB, Vägförvaltningen samt Huddinge kommun för att få erforderliga tillstånd. Det krävdes ju exempelvis byggnadstillstånd för pumphuset och tillstånd att gräva ner rör genom järnvägsvallen. För att lägga ner rör utmed gatorna i Länna behövdes det däremot inga tillstånd.

 

Under hösten och förvintern vidtog sedan arbetet med att bygga pumphuset, montera pumparna, gräva genom järnvägsvallen och dra rör genom området. I vissa fall krävdes sprängningsarbeten för att komma genom vägar. Arbetet var besvärligt och tidskrävande, på ca 280 ställen måste vägar korsas och det var tungt att gräva p.g.a. tjäle. Vintern kom tidigt detta år, och var ovanligt sträng och långvarig. Den 9 juni 1956 prövades pumparna för första gången och dagen därpå kunde större delen av nätet köras igång. Efter smärre justeringar var hela nätet igång till midsommar 1956.

 

Totala kostnaden för hela systemet uppgick till 112 186 kr, vilket finansierades genom en inträdesavgift på 500 kr per medlem. Dessa belopp motsvarar i dagens penningvärde ca 1 milj kr resp. 5000 kr!

 

I över 40 år har vi alltså haft ett bevattningssystem på somrarna för trädgårdsbevattning och även för disk och tvätt hos de sommarstugeägare, som inte har kommunalt vatten eller egen brunn. Ett antal personer har varje år ställt upp med stort engagemang och mycket arbetstid för att hålla systemet igång men det har trots det alltid varit vissa perioder med avbrott eller för dåligt tryck i hela området eller delar av området. En del klagomål har därför under årens lopp kommit till styrelsen. I protokoll från styrelsemöte 14 juli 1963 nämns exempelvis: "Trots alla försök att hålla vattenförsörjningen i gång med den tid och med de hjälpmedel som stod till buds kom flera pockande klagobrev och hr Pineur och hr Holmberg jämte deras fruar fick utskällningar per telefon."

 

Idag består systemet av ca 10 km plaströr inom Länna omfattande Söderhagen, Österhagen, centrala Länna, Länna norra och området kring Va1lmyravägen-Björnvägen-Djupdalsvägen. Ca 160 medlemmar är anslutna. Verksamheten drivs nu förutom av styrelsen av en servicegrupp bestående av sex medlemmar med ansvar för var sin del av området. Alla medlemmar har information om namn och telefonnummer till dessa servicemän som de i första hand skall kontakta vid fel eller avbrott. Omfattande renoveringar i pumphuset har gjorts under 1998-99. Dels har pumparna reparerats efter det att motorerna blivit vattenskadade, dels har elsystemet bytts ut och placerats på ett sådant sätt att eventuelltläckande vatten från pumparna inte skall kunna komma åt elutrustningen. Detta har medfört att antalet dagar med avbrott nu har minskat drastiskt jämfört med föregående år.

 

Alla servicemän jobbar ideellt. Det har diskuterats då och då (första gången 1963) att i stället anlita någon firma eller någon person som mot betalning har daglig tillsyn av anläggningen. Varje gång frågan har tagits upp har man dock bedömt att kostnaden för detta skulle kräva en så stor höjning av årsavgiften, att de flesta medlemmar troligen går ur föreningen, eftersom det då blir ungefär lika billigt att vattna med kommunalt vatten. Därmed skulle antalet medlemmar bli för litet för att kunna driva verksamheten.

 

Avgiften för alla medlemmar är numer 400 kr per år, och detta har hittills räckt för att täcka elkostnaderna och för att finansiera ovannämnda renoveringar och övrigt underhåll av systemet. Det bör kunna räcka även kommande år, om vi fortfarande får tillräckligt många medlemmar som kan lägga ned tid och arbete på ideell basis med drift och underhåll.

 

Copyright 2012 © All Rights Reserved